Poniżej znajdziesz formularz służący do zgłoszenia skarg lub nadużyć.

Twoje dane kontaktowe będą w miarę możliwości poufne. Zgłoszenie wpłynie na adres e-mail skargi@fed.org.pl i zostanie odebrane przez jedną wyznaczoną do tego osobę. W przypadku konieczności powołania kilkuosobowego zespołu ekspertów rozpatrującego zgłoszenie, osoby wchodzące w skład tego zespołu będą musiały podpisać Deklarację o braku konfliktu interesów oraz Deklarację poufności.

Zachowanie całkowitej poufności może nie być możliwe np. w przypadku przestępstw kryminalnych, ale w takim przypadku poinformujemy Cię o tym, że Twoje nazwisko może zostać ujawnione, chyba że istnieje prawny wymóg, aby tego nie robić lub policja to odradza.

Postępowanie przeprowadzimy tak, aby Twoje dane nie dotarły do osób, których dotyczy skarga, dopóki nie wyrazisz na to zgody.

Co do zasady anonimowe skargi nie muszą być rozpatrywane, jednakże FED zobowiązuje się do rozpatrywania anonimowych skarg, jeśli to możliwe. Ustalenie, czy anonimowa skarga może zostać rozpatrzona na podstawie informacji przekazanych FED, leży w gestii osoby wskazanej do odebrania zgłoszenia.


Zgłoszenie
Pozostało 1000 znaków

Pozostało 1000 znaków

Pozostało 1000 znaków

Pozostało 1000 znaków

Pozostało 1000 znaków


Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 9/11. Twoje dane osobowe zostaną przetworzone w celu rozpatrzenia skargi/zgłoszenia. Przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.